به مناسبت سال نو مسیحی


نو شدن سال میلادی به نام مقدس مسیح پسر مریم می بایست هر سال یاد اور پیام نوع دوستی این پیامبر بزرگ الهی برای جهان باشد. پیامبران الهی پیامشان “همزیستی در سایه نوعدوستی ،عدالت و صلح ” برای بشریت بوده است. روش انان گفتگو ومنششان محبت بود. آنان قلب ها را مخاطب قرار میدادند و ابزار تبلیغشان ترویج دوستی وعشق بود. تهاجم و خشونت در منش انان جای نداشت. آنان همیشه مورد هجمه دو گروه واقع میشدند: زنگار گرفتگان فکری و صاحبان زر وزور. گروه اول چون تعالیم پیامبران  را در تضاد باشریعت زنگار گرفته خود میدند، “کافرشان ” لقب دادند و گروه دوم چون در سایه “نوعدوستی ،همزیستی،عدالت و صلح “، انباشت ثروت و جاه ومقام را از دست میدادند، “آشوبگرشان” خواندند. پس نمیشود پیرو بود و بر طبل تفرقه، خشونت ، بی عدالتی و جنگ کوبید. میلاد پیامبر مهربانی عیسی بن مریم و سال نو مسیحی بر عاشقان صلح وعدالت مبارک باد.

 

منبع: وبسایت رسمی دکتر سوسن صفاوردی