صفحه اصلی
جستجو پیشرفته
لطفا منتظر بمانید...
سازمانها و نهادها
صفحات اختصاصی
گروه های خبری
شعر و ادب
بین الملل
تلنگر / وبلاگ رسمی دکتر سوسن صفاوردی
محله خبر
تولید، اکران و پخش
آرشیو اخبار
مترجم سیامک هنرجویی

قوانین مسابقات چتربازی سیزم - بخش دوم

قوانین مسابقات چتربازی سیزم(هیأت بین المللی ورزش ارتش های جهان)

 قوانین مسابقات چتربازی سیزم(هیأت بین المللی ورزش ارتش های جهان)
Bقاعده وترتیب پرش­ها
رئیس جلسه مطمئن خواهد شد که پرواز وسیله پروازی به تاخیر نیفتاده بنابراین پرش چتر بازان تاحد امکان به­طور موثر ادامه پیدا خواهد کرد.
9-2-4             دیگر افراد در وسیله پروازی یا در هوا
Aافرادمتفرقهدروسیلهپروازی
دیگر افراد متفرقه در وسیله پروازی (فیلم­­ بردارو صدابردار گروه تلویزیونی)
که تمایل دارند در وسیله پروازی باشند، با موافقت رئیس جلسه می­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­توانند در وسیله پروازی بمانند.
B–صدابرداروفیلم­بردارتلویزیونیدرپرش
اگر صدا­بردار ویا فیلم­­بردار گروه تلویزیونی قصد داشته باشند با چتربازان از وسیله پروازی خارج شوند و با تیم پرش انجام دهند، با اجازه مربی تیم مربوطه، وتوافق رئیس جلسه ورئیس داوران این کار انجام خواهد شد.
 
 
10-2-4       ارتباطات زمینی به هوا
A - رادیو­ها
ارتباط میان رئیس جلسه یا داوران درزمین ومسابقه­دهندگان در وسیله پروازی توسط دوفرکانس رادیویی برقرارمی­شود.
Bراهنماییتیم­ها/ ورزشکاران
نتیجه بی توجهی به راهنمایی­هایی که توسط خلبانان یا داوران در وسیله پروازی به تیم یا به ورزشکاران می­شود دریافت حداقل امتیاز برای آن پرش است.
11-2-4       دالان هوایی وسیله پروازی
Aارتفاع
مسابقه­دهندگان ویا سرپرست تیم در وسیله پروازی مسئولیت دارند میزان ارتفاع را به­دقت کنترل نمایند. اگرارتفاع 50 متربالاترویا پایین­ترازحد تعیین شده درمسابقه تغییرکرد چتربازان مجاز به پرش نیستند.
Bنقطهخروجازوسیلهپروازیوپرش
اگر مسابقه­دهندگان ویا تیم، نقطه خروج از وسیله پروازی را خود تعیین کنند، برای این کاربه آنها بیش از یک پرش اجازه داده نخواهد شد مگراینکه خلبانان ویا داوربا توجه به مسائلی که مربوط به شرایط بیرونی است از اختیارات خود استفاده کرده ویا وقتی که مشخص باشد تیم ویا مسابقه­دهنده با دقت به مسائل ایمنی با استفاده ازاحساسات مشترک در جهت انجام مسابقه یکدیگررا یاری نمایند.
Cنقض قوانین
نقض قوانین موجب اخذ کمترین امتیاز آن پرش می­شود.
12-2-4 تغییرات ارتفاع پرش
Aتغییرارتفاع پرش
تغییر ارتفاع پرش در محدوده این قوانین در روش پرش و شکل مسابقه پرش در جریان راند ودور مسابقه مجاز نمی­باشد، اگر شرایط هوا تغییر کند در مسابقات پرش دقت، ارتفاع تغییر خواهد کرد.
B راند و دور مسابقات در ارتفاع کم
ممکن است رئیس جلسه با موافقت رئیس داوران، تصمیم به شروع مسابقات در ارتفاع کمتری بگیرند.
 
 
C مسابقه در راند آخر
مسابقه در راند آخردر زمان کمتری انجام خواهد شد.
13-2-4 قوانین ایمنی
چتربازان باید یک پرش ایمن را انجام دهند و از قوانینی که توسط نیروهای مسلح مقرر شده اطاعت نمایند. در مسابقات چتربازی که به­شکل عمومی توسط سیزم برگزار می­شود، چتربازان شرکت­کننده باید از ارتفاع 700 متری بالای سطح زمین پرش خود را آغاز کنند. بعد از هر عدم موفقیت در تمرین پرش توسط رئیس جلسه یا اعضای داوران، هیأت فنی می­تواند یک اخطار دهدیا رای عدم صلاحیت را صادر نماید.
14-2-4       شرایط آب و هوایی
A ادامه پرش
پرش تا زمانی­که نظر رئیس جلسه و رئیس داوران موافق باشد ادامه خواهد داشت، در این مورد توانایی دید مسابقه­دهندگان و داوران مهم است.
همچنین آخرین پرش نباید دیرتر از 15 دقیقه بعد از ساعت رسمی غروب خورشید باشد. برگزار کنندگان مسابقه باید وقت دقیق را نمایش دهند.
B سرعت زیاد باد در مسابقه
به­استثنای مسابقات رشته دقت، سرعت زیاد باد دلیل موجهی برای انجام پرش مجدد نیست.
15-2-4       امتیازبندی
Aساختار­های عمومی امتیازبندی
ساختارهای امتیازبندی برای مسابقات مختلف بعد از یک استراحت کوتاه که در قوانین مسابقات پیش­بینی انجام می­گردد.
Bنحوه داوری و امتیازدهی
اولین چترباز ویا تیم که از وسیله پروازی پرش را انجام می­دهد، پرش­ و مسابقه رسما شروع شده و امتیازدهی می­شود. اگر تیم ویا مسابقه­دهنده پرش را انجام دهد داور به آن امتیاز می­دهد حتی اگراین امتیاز از روی غرض­ورزی باشد روندکار درست است، زیرا پرش بر اثرکوتاهی ومسامحه برگزار کنندگان ویا داوران انجام نشده، در قوانین پیش­بینی شده کهمسابقه­دهندگان یا تیم، می­توانند امتیاز راقبول کنند ویا پرش مجدد را انجام دهند.
 
 
 
C نتایج غیررسمی و اعلان امتیازات
در هر راند مسابقه، امتیازدهی واعلان نتایج غیررسمی فورا در تخته مخصوص اعلان امتیازات نصب خواهد شد. نتایج رسمی هر مسابقه به همراه نام برنده­ها در هر رقابتبعد از 24 ساعت منتشر خواهد شد.
16-2-4       انجام پرش­های مجدد
A زمانی­که پرش مجدد انجام می­شود
تا آنجا که امکان دارد پرش مجدد به­سرعت بعد از دلایلی که منجر به پرش مجدد می­گردد انجام خواهد شد.
B درخواست پرش مجدد و مورد قبول واقع شدن آن
اگر درخواست رسمی پرش مجدد از سوی یک مسابقه­دهنده ویا یک تیم مورد قبول واقع شد، آن پرش باید انجام شود. اگر آن پرش انجام نشد، حداکثر یا حداقل امتیاز برای آن پرش داده خواهد شد.
C جلوگیری کردن از مسابقه­دهندگان توسط دیگر افراد در هوا
اگر در کار یک مسابقه دهنده و یا تیم، در هوا اختلال ویا مانعی ایجاد شود یا، در حدود 5 متری دایره، اشخاص یا اشیا وجود داشته باشد، ممکن است توسط رئیس داورانCJ ویا داور مسابقاتEJ یک پرش مجدد به چترباز مربوطه واگذار شود. این تصمیم قابل اعتراض نیست.
D پرش­های قابل رویت وآشکار در محدوده
اگر یک مطلب اجرایی یا یک مورد تکنیکی در قوانین لحاظ نشد، اما پرش در شرایطی در محدوده قوانین انجام گرفت، عدم لحاظ مساله اجرایی و یا تکنیکی دلیلی برای پرش مجدد نمی­باشد.
17-2-4 پرش­ها در روز
یک چترباز در روز حداکثر تا 7 پرش را می­تواند انجام دهد. این قانون در پرش­های تمرینی، پرش­های مجدد، پرش­های نیمه نهایی و نهایی اجرایی نیست.
B ادامه راند و دور مسابقه
یک راند ودور مسابقه که در یک روز تکمیل نشود، ممکن است در روز دیگر ادامه یابد.
18-2-4 پرش­های اضافی
در مدت اجرای مسابقه اجازه پرش­های اضافی به چتربازان داده نمی­شود مگر اینکه آنها مسابقه خود را تمام کنند. به استثنای اینکه رئیس جلسه و رئیس داوران جهت این مساله باید موافقت نمایند.
3-4 اعتراضات و فرجام­خواهی
به ارزیابی داوران نمی­توان اعتراض کرد.
1-3-4 ارائه اعتراض
بعد از آگاهی از دلایل اعتراض در کمتر از 2 ساعتاعتراض باید نوشته و همراه100دلار آمریکابه رئیس داوران ارائه شود اگر اعتراض مورد قبول واقع نشد مبلغ دریافتی مسترد نمی­گردد. امکان پس گرفتن اعتراض قبل از صدور رای نهایی هیات ژوری ممکن است.
2-3-4 مرجع ومنبع اعتراض
هر اعتراضی باید به یکی از مواد قانونی استناد نماید.
3-3-4 ارائه به هیات ژوری
جهت ارائه اعتراض به هیات ژوری باید در کمتر 2ساعت پس از نوشتن اعلامیه توسط هیات فنی ژوری اقدام کرد ، پول پرداختی جهت اعتراض دوباره مسترد نشده شد و اگر اعتراض آن تیم پذیرفته نشد وجه پرداختیبه مربی تیم نیز عودت داده نمی­شود.
5– دقت
1-5 قوانین عمومی
1 -1-5 اختصارات
AMD دستگاه اندازه­گیری خودکار(صفحه الکترونیکی)
DCD صفحه مدور مرکزی جهت ایستادن
2 -1-5 تعاریف
دقت: چتربازان تیمی ویا انفرادی با پرش تا حد امکان تلاش می­کنند درست در وسط هدف فرود ­آیند.
      3 -1-5 نقطه فرود- تعریف
نقطه فرود اولین نقطه­ای است که تماس چترباز با سطح زمین برقرار می­شود یا اینکهصفحه الکترونیکی دستگاه اندازه­گیری خودکار (AMD ) تماس را ثبت می­نماید.
4-1-5برنامه
A - دقت تیمی مشتمل بر 8 راند و دور مسابقه ، بعلاوه یک مسابقه نیمه نهایی و مسابقه نهایی است.
B– رشته دقت انفرادی شامل 8 راند ودور مسابقه است.
C– بیان وتشریح راندها و دور مسابقات
به کار بردن تبصره13-2-4 بعد از اولین راند ودور مسابقات
8 راند و دور مسابقه برای تمام تیم­ها و افراد در نظر گرفته می­شود. همه راندها ودورهای مسابقه تیمی وانفرادی مورد ارزیابی و امتیاز دهی قرار می­گیرند. حداقل 4 راند ودور مسابقه برای اعتبار مسابقه مورد نیاز است.
بعد از2راند مسابقه چتربازانی که امتیاز بیش از 37 سانتی­متر را کسب کنند یعنی نقطه فرود آنها بیش از 37 سانتی­متر با هدف فاصله داشته باشد به راند سوم راه نخواهند یافت ودر مسابقه رشته دقت امتیاز 19 سانتی­متر برای باقیمانده راندها را دریافت خواهندکرد.
بعد از راند چهارم تمام امتیازات پرش­های انفرادی که امتیاز بیش از 63 سانتی­متر را کسب کنند یعنی نقطه فرود آنها بیش از 63 سانتی­متر با هدف فاصله داشته باشد به دور پنجم راه نخواهند یافت ودر مسابقه رشته دقت امتیاز 19 سانتی­متر برای باقیمانده راندها را دریافت خواهندکرد.
توجه : اگر در راند مسابقه نیمه نهایی بعد از 4/2 راند یک تیم، امتیاز 19 سانتی­متر را برای اعضای خود به­دست آورد از دور مسابقات حذف می­شود.
D - تیم نیمه نهایی وراند نهایی
بعداز پایان 8 راند مسابقه 50% از بهترین تیم­ها (حداقل 8 تیم) به دور 9 مسابقه که دور نیمه نهایی است راه پیدا می­کنند و سپس 50% از بهترین تیم­ها (حداقل 4 تیم) بعد از شرکت در نیمه نهایی دور 10 مسابقه که راند نهایی است را تشکیل می­دهند.
5-1-5             چاله هدف
A محل نصب صفحه الکترونیکی دستگاه اندازه­گیری خودکار AMD   و توانایی­های آن
در مرکز چاله هدف، صفحه الکترونیکی دستگاه اندازه­گیری خودکار AMD  که شامل یک صفحه ثابت از دو رنگ متضاد و ضخامت 2 سانتی­متر استنصب می­شود. صفحه الکترونیکی دستگاه اندازه­گیری خودکار AMD تا آنجا که ممکن است مسطح وپهن خواهد بود و باید توانایی اندازه­گیری حداقل فاصله 16 سانتی­متری از لبه صفحه مدور مرکزی جهت ایستادن DCD را داشته باشد.
ممکن است که صفحه الکترونیکی دستگاه اندازه­گیری خودکار AMD   در مرکز ویا در زیر تشک در کمتر از فاصله 2/1 متری قطر آن نصب شود، زمانی که اصابت انجام می­گیرد، امتیاز 16 (یا ترجیحا 17 ) در نظر گرفته خواهد شد. رئیس داوران CJ ویا داور مسابقات  EJ ممکن استبه دلایل مختلف تصمیم بر عدم استفاده از صفحه الکترونیکی دستگاه اندازه­گیری خودکار AMD   در زیر تشک داشته باشند.
B چاله ساخته دست برای هدف
صفحه الکترونیکی دستگاه اندازه­گیری خودکار AMD  در زیر مرکز تشک و درچاله ساخته دست برای هدف که مورد قبول رئیس داوران CJ باشد قرار می­گیرد ودارای مشخصات زیر است:
 
قطر:       5      متر
ضخامت: 30 سانتی­متر
رنگ: میتواند به ­هر رنگی باشد.
C مشخص کردن هدف
هدف باید از فاصله 20 متری صفحه مدور مرکزی جهت ایستادن DCD مشخص باشد.
 
D تغییر موقعیت صفحه الکترونیکی دستگاه اندازه­گیری خودکار AMD
محل صفحه الکترونیکی دستگاه اندازه­گیری خودکار AMD بلافاصله بعد از فرود هر چترباز جا به­جا شده و یا روی آن پوشیده می­شود مگر در زمانی که پرش تیمی بوده و زمان میان فرود اعضا تیم کافی نیست. رئیس داوران CJ باید موافق تغییر محل صفحه الکترونیکی دستگاه اندازه­گیری خودکار AMD   باشد.
 
6-1-5              حضور درهدف
A تا 20 متری مجاز به نزدیک شدن به دایره هستیم
در زمان مسابقه پرش رشته دقتتا 20 متری مجاز به نزدیک شدن به دایره هستیم افراد در کنار تشک شامل داوران، اعضا هیات استیناف ژوری واعضا مورد لزوم ستادی دربرگزاری مسابقه می­باشند.
B منطقه رزرو
مربیان تیم، خبرنگاران موسسات فرهنگی، عوامل خبرگزاری رادیویی مهمانان مدعو مجاز     می­باشند در این منطقه استقراریابند، اما باید 15 متر دورتر ازصفحه مدور مرکزی جهت ایستادن DCD باشند. فیلم­بردار و عکاس با اجازه داور مسابقاتEJ می­توانند تا 5 متری دایره نزدیک شوند.
C - درحاشیه 5 متری دایره
در مدت مسابقه نهایی چتربازان، فقط اعضا داوران تشک اجازه دارند تا 5 متری دایره استقرارداشته باشند. استثنا این قانون از مسئولیت داور مسابقات است.
 
 
 
 
D-  مشاهده چتربازان از نزدیک
داور مسابقات در منطقه­ مسابقات دقت، مسئولیت داردبه منظور مطلع کردن دیگر داوران از نزدیک شدن چترباز به هدف­، چتربازان را در هوا رصد نماید. زمان نزدیک شدن چترباز به هدف، داور مسابقه محل خود را ترک نمی­کند و اگربه جا­به­جایی داور نیاز باشد او با یک پرچم با دو رنگ متضاد با حداقل اندازه 50 سانتی­متر در 50 سانتی­متر این مطلب را اطلاع می­دهد.
E ترک کردن هدف
بعد از فرود چتربازان از کوتاه­ترین مسیر تعیین شده، هدف را ترک می­کنند.
7-1-5             نمایشگر جریان باد( باد نما )
A زمانی­که میزان باد کم می­شود
زبده­ترین چترباز مسابقه دقت را شروع می­کند، اگر پرش دقت به دلیل کمبود میزان بادبیش از 60 دقیقه منقطع شد ودر نهایت باد­نما هدف 100 متر افت باد را نشان داد، این مساله توسط داور یا آن چترباز با تجربه به داور مسابقات اعلام می­گردد.
Bروش فرود و شناسایی منطقه پرشDZ
میزان نمایش باد در بادنما باید به شکلی باشد که تقریبا بیشتر چتربازاندر فرود از آن استفادهکنند. نقطه فرود باید در عکس­ یا نقشه­هوایی منطقه فرود مشخص گردد.
C اولین مرحله بازدید
در تداوم مسابقات رشته دقت، جهت بازدید چترهابرای چتربازان فرصت کافی درنظر گرفته خواهد شد که اولین مرحله بازدید است.
D اعلان زمان در تابلو اعلانات
مدت زمان تلف شده از موقع بلند شدن وسیله پروازی، دلیل موجه برای قبول نکردن پرش نخواهد بود.
8-1-5             بادنمای روی زمین
A جهت­نمای باد
جهت­نمای باد باید توانایی عکس­العمل به بادهایی با سرعت کمتر از 2 متر برثانیه را داشته(مراجعه به قاعده3-2-3) و مورد قبول رئیس داوران CJباشد. داورمسابقات رشته دقت     EJ محل آن را تعیین خواهد نمود، که در یک محل ثابت قرار گرفته وتقریبا از مرکز هدف 50 متر فاصله داشته باشد.
 
Bشاخص باد
شاخص باد (شاخص جریان باد) نصب شدهبر روی دستک و با توان عکس­العمل به بادهایی با حداقل سرعت 2 متر برثانیه، توسطداور مسابقاتEJ در فاصله 20متری مرکز دایره جانمایی ­می­شود. شاخص باد (شاخص جریان باد) باید متحرک بوده ودر مدتی که ورزشکاران در راند پایانی هستند توسط آنها قابل دید باشد.بیشتر شاخص­های جریان باد این امکان را به ما می­دهد.
2-5 روش­های انجام پرش
1-2-5 ارتفاع
پرش از ارتفاع 110متری سطح زمین و فقط با یک پرواز وسیله پروازی برای 5 نفر یا یک تیم انجام می­گیرد.
A کمترین ارتفاع
اگر شرایط آب و هوایی اجازه سقف پرواز در ارتفاع 1100متری را نداد، خلبان در مدت پرش مجاز به کم کردن ارتفاع تا سقف 900متری می­باشد.
B ارتفاع در انجام پرش انفرادی
در پرش انفرادی ارتفاع پرش 800 متر است.
2-2-5 نقطه خروج
هر تیم یا چترباز نقطه خروج خود را انتخاب می­کند.
3-2-5 باد در هوا(باد بالا)
اگر داور مسابقه تشخیص دهد که منطقا باد بالا مانع نزدیک شدندقیق تیم ویا چترباز به هدف می­گردد، او باید مسابقه را قطع و پرش مجدد انجام شود، قبل از آنکه مسابقه ادامه پیداکندیک نمایشگرجریان باد از وسیله پروازی پرتاب خواهد شد. اگر تصمیم او برای ادامه مسابقه تغییر نکرد و مسابقه ادامه داشت این تصمیم دلیلی برای اعتراض نیست.
3-5          امتیازبندی داوری
1-3-5 داوری
نقطه فرود اولین نقطه­ای­ست که اتصال با سطح انجام می­گردد که با تصمیم داور منطبق بر قاعده 5-3-5 قضاوت می­گردد. فرود در بالای 16 سانتی­متر توسط صفحه الکترونیکی دستگاه اندازه­گیری خودکار AMD اندازه­گیری می­شود، فرود بر روی صفحه کنترل­ پد امتیاز 17 سانتی­متر، فرود برروی قسمت خارجی کنترل­پد (چاله مصنوعی) امتیاز 18 سانتی­متر و فرود بر روی قسمت بیرون از قسمت خارجی کنترل­پد (چاله مصنوعی) امتیاز 19 سانتی­متر را به شما می­دهد.
 
 
 
 
 
 


2-3-5 امتیاز تیم برای هر پرش
در هر پرش، 4 تعداد از برترین امتیازات 5 عضو تیم،  برای نتیجه رشته دقت تیمی درنظر گرفته می­شود.
3-3-5 امتیاز هر پرش انفرادی
تمام پرش­هایی که توسظ چتربازان در راندها و دورهای مسابقه انجام می­گردد برای رتبه­بندی انفرادی مورد محاسبه قرار می­گیرد.
4-3-5 مشاهده چتربازان در زمان فرود آنها
از لحظه پرش از درب وسیله پرنده تا زمان فرود هر پرشی که چتر باز انجام می­دهد توسط داور مشاهده می­شود. او(داور) کمترین زمان را میان پرش و فرود وهر شرایطی که دلیلی برای پرش مجدد باشد کنترل خواهد کرد. یک منشی مشاهدات داور را می­نویسد. او باید تغییرات جدی شرایط هواشناسی و تغییرات باد بالای هوایی را به اطلاع داور برساند.
5-3-5             تصمیم درمورد نقطه فرود
A– تعیین نقطه فرود
حداقل 3 داور که در نزدیک هدف می­باشند نقطه فرود را تعیین خواهند کرد.
B– مشاهده اولین تماس با هدف
علاوه بر 3 داور نزدیک هدف، دو داور دیگر که تقریبا در 10 متری هدف قراردارند مشاهده می­کنند که اول کدام قسمت بدن چتربازبه زمین اصابت می­کند.
C– اولین نقطه تماس مشاهده شده که درصفحه الکترونیکی دستگاه اندازه­گیری خودکار AMD نیست
اگر صفحه الکترونیکی دستگاه اندازه­گیری خودکار AMD یک امتیازی را نشان داد ورای داوران در مورد نقطه اولین تماس برابر صفحه الکترونیکی دستگاه اندازه­گیری خودکار AMD نبود، چترباز امتیاز 17 تا 19 سانتی­متر را دریافت خواهد کرد (قاعده1-3-5) و پرش مجدد به او داده نمی­شود.
D– عدم توانایی داوران در برابرمرکز صفحه الکترونیکی دستگاه اندازه­گیری خودکار AMD
اگر قبل از آنکه چترباز فرود بیاید داوران به اندازه مرکز صفحه الکترونیکی دستگاه اندازه­گیری خودکار AMDتوانایی ندارند، چترباز امتیازی را که صفحه الکترونیکی دستگاه اندازه­گیری خودکار AMD نشان می­دهد دریافت خواهد کرد. اگر صفحه الکترونیکی دستگاه اندازه­گیری خودکار AMD در مرکز تشک نباشد به ازای آن، امتیاز میان اعضای تیم تقسیم و چتربازان بدون­اینکه در روی صفحه الکترونیکی دستگاه اندازه­گیری خودکار AMD فرود آید امتیاز 17 تا 19 سانتی­متر را دریافت خواهد کرد (قاعده1-3-5) و اجازه پرش مجدد به آنها داده نخواهدشد.
E - صفحه الکترونیکی دستگاه اندازه­گیری خودکار AMD تنظیم نیست –فاصله کافی نیست
اگر صفحه الکترونیکی دستگاه اندازه­گیری خودکار AMD از نظر الکترونیکی تنظیم نباشد و یک فاصله امتیازی بین اعضای تیم ایجاد شد، حداکثر امتیاز در صفحه الکترونیکی دستگاه اندازه­گیری خودکار AMD( امتیاز 16 سانتی­متر) داده می­شود.
6-3- 5 ثبت امتیازات
آنجا یک دستگاه ثبت امتیازات دوزبانه وجود دارد. اوراق امتیاز که به بخش امتیازات داده می­شود و بایدتوسط مربی تیم و داور مسابقات نیز ثبت شود.
7- 3- 5 کنترل برگه­های امتیاز
در نهایت یک داور نتایج امتیازات را در بخش امتیازات کنترل خواهد کرد.
8-3-5             پرش­های مجدد
A پرش­های مجدد در رشته دقت
در پرش­های تیمی رشته دقت ، فقط در مورد مسابقه­دهندگان پرش مجدد انجام خواهد شد.
B مشکل نظارت
معنای مشکل نظارت این است که چتربازی که برای نزدیک شدن به هدف واقعا موانع چتر خود را جهت عدم ایجاد خطر برای خودش از سر راه بر­می­دارد، شرایط چتر او به گونه­ای ست که نمی­تواند مهارت خود را نشان بدهد. در رشته دقت ایجاد هر عملکرد بدی از چتر اصلی یک مشکل نظارت برای یک چترباز ایجاد کرده که ممکن نتیجه­اش یک پرش مجدد باشد، به­شرط آنکه:
چترباز فورا با باز کردن بازوهای خود ویا دراز کردن پاهای خود به شکلی که توسط داوران مشاهده شود گرفتاری خود را بیان می­کند.
چترباز تلاشی برای فرود آمدن بر روی هدف انجام نمی­دهد.
بلا­فاصله بعد از فرود چترباز بازدید از تجهیزات او توسط یک داور رسمی که به­وسیله رئیس داوران CJ تعیین می­گردد دلالت بر این دارد که عملکرد بد چترباز معلول عملکرد نامناسب خودش نیست.
 
 
 
C تعویض ناگهانی جهت ویا سرعت باد زمینی
اگر جهت باد زمینی ناگهان بیش از 90 درجه تغییر کرد (تعویض ناگهانی بیش از 90 درجه در2 ثانیه انجام گیرد)، زمانی­که سرعت باد بیش از 3 متر بر ثانیه شود، به­شکلی که در 30 ثانیه قبل از و10 ثانیه بعد از فرود چترباز این تغییرسرعت تمام شود ، چترباز بین پرش مجدد ویا دریافت نمره قابل قبول در پرش یکی را انتخاب می­کند.
D تغییر ناگهانی شرایط هواشناسی
اگر تغییرات ناگهانی و جدی در شرایط هواشناسی ایجاد گردد، رئیس یا داور مسابقات با کمک داور بادسنج و داور مشاهده­کننده چتربازان، ممکن است تصمیم برقطع مسابقه بگیرند. این تصمیم دلیل موجه برای اعتراض چتربازان نیست. جلوگیری از مسابقه وابستگی به روش پریدن چتربازان دارد که اغلب داوران هدف با مشاهده واضح روش پرش این عمل را انجام می­دهد. پرش­های باقی­مانده باید در زودترین فرصت انجام گیرد.
E تداخل دیگر ورزشکاران
در مسابقات رشته دقت اگر دو یا چند چترباز از تیم­های مختلف یا چتر بازانی که عضو یک تیم بین المللی هستند(E 5-2-4) با هم نزدیک هدف ­شوند و یا روی آن فرود ­آیند روی هدف تداخل ایجاد شده و در یک زمان راه همدیگر را مسدود می­کنند آن­وقت داور هدف این اختیار را دارد که برای چتربازان پرش مجدد پیش­بینی نماید. اگر هریک از این موانع اتفاق میان اعضا یک تیم اتفاق افتاد، آن­وقت پرش مجدد انجام نمی­شود. به منظور اجتناب از انسداد مسیر، یک فاصله زمانی قابل­قبول میان پرواز هر وسیله پروازی باید در­نظرگرفت.
F - عدم نتیجه­گیری از صفحه الکترونیکی دستگاه اندازه­گیری خودکار AMD
اگر اولین نفری که به صفحه الکترونیکی دستگاه اندازه­گیری خودکار AMD و دستگاه فوق هیچ­گونه نتیجه­ای را ارائه نداد، پرش مجدد انجام خواهد شد.
G فرود در خارج از صفحه الکترونیکی دستگاه اندازه­گیری خودکار AMD
اگر فرود در خارج از صفحه الکترونیکی دستگاه اندازه­گیری خودکار AMD(خارج از مرکز دستگاه) صورت گرفت، پرش مجدد انجام خواهد شد. برای تشریح این مطلب به قاعده         D 5-3-5 مراجعه کنید.
H - دستگاه اندازه­گیری خودکار AMD تنظیم نیست
اگر چترباز در روی دستگاه اندازه­گیری خودکار AMD فرود آمد اما دستگاه تنظیم نبود، پرش مجدد انجام خواهد شد. برای تشریح این مطلب به قاعده E 5-3-5 مراجعه کنید.
 
 
I- دستگاه اندازه­گیری خودکار AMD بد عمل می­کند
اگر برای داور هدف مسلم شد که دستگاه اندازه­گیری خودکار AMD نقطه فرود اشتباه را نشان می­دهد، اجازه پرش مجدد به چتر باز داده خواهد شد. در اولین فرصت دستگاه اندازه­گیری خودکار AMD باید تعویض گردد.
J فرود بعد از تداخل بین چتربازان
به چتر بازی که بعد از تداخل وشلوغی منطقه پرش فرود آید امتیازی تعلق نگرفته و اجازه پرش مجدد هم به او داده نمی­شود.
4-5          تعیین برنده
A انفرادی، رشته دقت
ایستادن بر روی سکو توسط چتربازان به سبب حاصل جمع امتیازات برای هر پرش است.چترباز باکمترین جمع امتیازات می­تواند در مسابقه چتربازی سالانه ارتش­های جهان در رشته دقت انفرادی شرکت نماید.
B تساوی در رشته دقت انفرادی
در صورت دریافت امتیاز تساوی درجایگاه اول، دوم یا سومی، ورزشکاران باید تا از بین رفتن وضعیت تساوی پرش­های اضافی انجام دهند. در این موقعیت و تساوی امتیازاتاگر محدودیت زمان وجود داشت شکستن رکورد پرش­ها می­تواند با راند یا دورنیمه نهایی یا راند ودور نهایی شروع شود.این تصمیم رئیس جلسه، نیاز به موافقت  رئیس داورانCJ   و رئیس کمیته چتربازی سیزمCPC   دارد. اگر به سبب شرایط آب و هوایی و یا شرایط زمانی، پرش­ها انجام نگرفت قوانین جانشین انجام می­شود. اگر با وجود این مساله در این موقعیت امتیازات مساوی بود، مسابقه­دهندگان در رقابت یک راند یا دور مسابقه بهترین امتیاز را کسب کنند، به همین علت در راند ودور مسابقه دیگر برنده اعلام خواهند شد. در این زمان با وجود امتیاز برابر برای مسابقه­دهندگان، امتیاز آنها مساوی اعلام خواهد شد.
C رشته دقت تیمی
ایستادن بر روی سکو توسط چتربازان یک تیم به­جهت جمع چهار امتیاز برتر در انجام هر پرش تیمی است. تیم باکمترین جمع امتیازات می­تواند در مسابقه چتربازی سالانه ارتش­های جهان در رشته دقت تیمی شرکت نماید.
D تساوی در رشته دقت تیمی
در صورت دریافت امتیاز تساوی درجایگاه اول، دوم یا سومی، تیم باید تا از بین رفتن وضعیت تساوی پرش­های اضافی انجام دهند. اگر به سبب شرایط آب و هوایی و یا شرایط زمانی، پرش­ها انجام نگرفت و این تساوی ادامه داشت تیم برنده باید بهترین امتیاز را دریک راند ویا دور مسابقه و دیگر راندها کسب کند. در این زمان با وجود امتیاز برابردر آخرین دور، تمام امتیازات پنج چترباز تیم محاسبه می­شود. در این زمان اگر هنوز امتیازات برابر بود امتیاز تساوی اعلام می­شود.
E اگر به­سبب محدودیت زمانی یا آب­و­هوایی مسابقه تا آخر انجام ­نشد، و چتربازان پرشی را انجام نداده و رده­بندی( جایگاه اول، دوم، سوم) انجام نگرفت، یک راند و دور مسابقه برای رده­بندی مدال درنظر گرفته­می­شود.
6 قوانین روش اجراء STYLE
1       -6 قوانین عمومی
1-1-6             تعریف
A طرح و تمرین
شروع و پایان پرش با یک چرخش و یا شیرجه به شکل افقی با قرار گرفتن سر به سمت هدف انجام می­گیرد. شانه­ها در تمام مدت باید در یک امتداد و صاف باشد.
Bروش اجراء STYLE
در شیرجه 6 روش برای انجام حرکات انفرادی وجود دارد که در قوانین پیش­بینی شده.
C چرخشTURN
یک  حرکت چرخشی 360 درجه که در سطح افقی و صاف انجام گیرد.
D چرخش به­سمت عقب BACK LOOP
یک حرکت چرخشی 360 درجه که در سطح عمودی انجام گیرد.
E تغییرجهت حرکت به­شکل کج و اریب DRIFT
بعد ازشروع پرش در اولین حرکت، چترباز یک تغییر جهت به سمت پهلو و کنار دور از هدف انجام می­دهد.
2-1-6              برنامه پرش­ها
A تعداد پرش­ها
در مسابقه 5 راند و دور انجام می­گیرد که راند نهایی را هم شامل می­شود. کمتر از 2 راند ودور مسابقه نیازمند تایید مسابقه است.
 
 
B کیفیت و توصیف راند­های بعدی (1)
چتربازی که امتیاز 9 ثانیه یا بیشتر(برای زنان 10 ثانیه یا بیشتر)دارد، و امتیاز او برای اولین پرش واجد شرایط برای راند­های بعدی نیست، او برای رده پنجمی رده­بندی و جزء آخرین قسمت دسته­بندی فهرست قرار می­گیرد.
چتربازی که دارای جمع امتیاز 17 ثانیه یا بیشتر است (برای زنان 19 ثانیه یا بیشتر)، و امتیاز او برای دومین پرش واجد شرایط برای راند و دورسوم نیست، او برای رده چهارمی در فهرست رده­بندی می­شود. حداقل نمره برای ورود به دومین وسومین راند مانند نیمه نهایی حداقل 16 امتیاز است.
C ورود به مسابقات نیمه نهایی
بعد از اجرای 3 راند ودور مسابقه، 50% از بهترین چتربازان که حداقل 16 نفر می­باشند به نیمه نهایی راه پیدا می­کنند. آنها دردومین رده طبقه­بندی قرار خواهند گرفت، ورزشکارانی که از چهارمین راند محروم می­شوند در سومین رده طبقه­بندی قرار می­گیرند.
D ورود به مسابقات نهایی
بعد از انجام مسابقات نیمه نهایی، 50% چتربازان به مسابقات نهایی راه پیدا می­کنند.­ آنها در اولین رده­ طبقه­بندی می­شوند.
E ترتیب برنامه پرش
ترتیب برنامه­های پرش در طی چهار راند و دور مسابقه مقدماتی و در چهار رشته زیر تعیین خواهد شد:
پرش   A
پرش   B
پرش   C
پرش   D
چرخش چپ
چرخش راست
چرخش چپ
چرخش راست
چرخش راست
چرخش چپ
چرخش راست
چرخش چپ
چرخش عقب
چرخش عقب
چرخش عقب
چرخش عقب
چرخش چپ
چرخش راست
چرخش چپ
چرخش راست
چرخش راست
چرخش چپ
چرخش راست
چرخش چپ
چرخش عقب
چرخش عقب
چرخش عقب
چرخش عقب
چتر­بازان در زمان مسابقه نهایی یکی از موارد مندرج در جدول گفته شده را انتخاب می­نمایند.
 
 
 
2-3انجام پرش­ها
1-2-6 ارتفاع
پرش­ها از ارتفاع 2200 متر بالای سطح زمین انجام می­شود. اگر شرایط آب وهوایی اجازه انجام پرش از ارتفاع 2200 متری را نداد، رئیس جلسه با موافقت رئیس داوران برای تمام پرش­ها می­توانند نهایتا تا ارتفاع 2000 متری ارتفاع را پایین آورند.
2-2-6 کنترل ونظارت بر نحوه انجام خروج
یک داورمسئولیت مشاهده شرایط پرواز و نقطه خروج و شرایط باد را برعهده می­گیرد. چتربازان فرمان آماده­باش برای پرش و فرمان پرش را دریافت خواهند کرد. جزئیات علائمی که مفهوم آماده­باش برای خروج و معنی فرمان پرش را اعلام نماید در یک جلسه عمومی بیان خواهد شد.
3-2-6 بررسی ومشاهده تغییرات جهت وزش و سرعت باد
یک نفر در کنار دستگاه­های هواشناسی مسئول این است که در صورت بالا رفتن سرعت باد از حد مشخص شده، فورا و بدون واسطه داور مسابقات را آگاه نماید.(B  3-2-4 )
4-2-6 هدف
هدف باید از هوا قابل تشخیص بوده و مساحت آن تقریبا 200 متر مربع باشد. داور مسابقات باید شکل و رنگ آن را تایید کند.
5-2-6 پرش سریع، پشت سر هم و به­ترتیب
مربی چتربازان از دستوراتی که با رادیو به وسیله پروازی داده می­شود پیروی می­کند. پرش  محور پرواز وسیله پروازی باید منطبق بر جهت تقریبی باد باشد. ممکن است پرواز در بالای
جریان باد ویا در پایین­تر از جریان باد انجام گیرد. اگر ظرفیت بارگیری وسیله پروازی اجازه دهد، داور مسابقات در وسیله پروازی می­نشیند. او مسئولیت کنترل اجرای بهتر قوانین جهت آماده باش برای پرش و فرمانپرش را برای چتربازان را برعهده دارد.
6-2-4             روش و اسلوب خروج جهت پرش
 
 
 
 
A نقطه پرش
نقطه پرش مکان معینی است که توسط داوران کنترل می­شود. به منظور اطمینان از صحت داوری، با ابلاغ فرمان پرش تقریبا تمام چتربازان در جهت و زاویه یکسان حداکثر در 3 ثانیه از وسیله پروازی،پرش را انجام می­دهند. به چتربازانی که به فرمان پرش توجه نکنند اجازه پرش مجدد داده نشده وپرش آنها در سامانه تصویری ثبت و ضبط نمی­شود.
B دالان هوایی سمت هدف
دالان هوایی سمت هدف باید بالا یا پایین جهت وزش باد باشد. انتخاب دالان هوایی سمت هدف در بالا ویا پایین جهت وزش باد، توسط فیلم بردار و یا داور مسئول مشاهده چتربازان تعیین می­شود. چتربازان در اولین فرصت هرگونه  تعویضی را به اطلاع می­رسانند. این چتربازان قبل از اینکه وسیله پروازی پرش را برای دور جدید شروع کند باید این تعویض را اطلاع دهند.
3-6          امتیازدهی و داوری
1-3-6 تعداد داوران
تعداد 5 داور نحوه کار چتربازان را ارزیابی خواهند کرد.
2-3-6             امتیازدهی در روش سقوط آزاد
A امتیاز پرش
امتیاز پرش برمبنای ثانیه­ها و صدم ثانیه دردوره کامل مسابقه، بعلاوه­ی امتیاز زمان که به­جهتانجام نادرست حرکات انجام می­شود محاسبه می­گردد.
B محاسبه زمان
زمان دور کامل مسابقه 16 ثانیه است. هر زمان امتیازی به­دست آمد آن امتیاز با 16 ثانیه حساب می­شود.

 

شناسنامه


کدخبر: ۵۲۲۹
تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰     ساعت: ۱۱ : ۱۱
امتیاز به این خبر:
  • 4
سرویس: اختصاصی       زیرسرویس: نقد و بررسی
انتشار:
ارسال نظر


نام :*
ایمیل:
نظر :*
ارسال
نظرات


کاظمي نژاد

خيلي عالي بود مرسي و ممنون

۱
۰
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه خبری متعلق به سرزمین ارتباطات میباشد.
  • ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۱ تير
  • ٩ ذو القعده ١٤٣٩
  • Jul 22 2018