صفحه اصلی
جستجو پیشرفته
لطفا منتظر بمانید...
سازمانها و نهادها
صفحات اختصاصی
گروه های خبری
شعر و ادب
بین الملل
تلنگر / وبلاگ رسمی دکتر سوسن صفاوردی
محله خبر
تولید، اکران و پخش
آرشیو اخبار
مترجم سیامک هنرجویی

قوانین مسابقات چتربازی سیزم - بخش چهارم (پایانی)

قوانین مسابقات چتربازی سیزم(هیأت بین المللی ورزش ارتش های جهان)

 قوانین مسابقات چتربازی سیزم(هیأت بین المللی ورزش ارتش های جهان)
3-1-9 کتاب ثبت وقایع داوری
هر داورباید کتاب ثبت داوری را که فعالیت­های داوری خود را در آن ضبط کرده نگهداری کند. کتاب ثبت داوری باید حاوی جزئیات داوری تعداد و انواع پرش­ها جزئیات ارزیابی انجام شده باشد.
2-9 هیأت داوران
1-2-9 انتصاب و انتخاب
A-        انتصاب رئیس داوران CJ
رئیس داوران نباید اهل کشورمیزبان ویا در استخدام آن کشور باشد. اوشش ماه قبل از برگزاری مسابقات چتربازی ارتش­های جهانWMPC توسط رئیس هیأت چتربازی فدراسیون ورزشی ارتش­های جهانCPC  انتصاب می­گردد. کشور میزبان برای رئیس داورانیک دستیار تعیین می­کند که وی حق رای ندارد.
B– انتصاب داوران مسابقه
رئیس داوران، تا آنجا که ممکن است داوران مسابقه را در آخرین موعد نزدیک به تاریخ نهایی انجام مسابقه تعیین می­کند.
C– داوران
درمدت مسابقه درهرزمینه هیأت­های مختلفی از داوران تعیین می­شوند در هنگام جلسه مقدماتی داوران از میان هیئت بین المللی ورزش­های هوایی FAI ویا داوران فدراسیون ورزشی ارتش­های جهان CISM  از هر کشوری انتصاب خواهند یافت.
D– تعداد داوران
برای تمام مسابقات باید چند داور متخصص وجود داشته باشد تا مسابقات را داوری کنند. آنها براساس فهرست داورمسابقات، جایگزین هم نیز خواهند شد.
E- شرط انتصاب داور
 رئیس هیئت چتربازی فدراسیون ورزشی ارتش­های جهانCPC  حق دارد جزئیات شرایط برای انتصاب داور را درخواست نماید.
2-2-9 تعیین هویت
تعیین هویت اعضاء هیئت داوری توسط کشور میزبان انجام خواهد شد.
3-2-9 جایگزینی
اگر داوری که منصوب شده نتواند مسئولیت خود را به پایان برساند، رئیس هیئت باید به کشور میزبان اطلاع داده و داوردیگری را به­جای او تعیین نماید.
4-2-9 نارسا و/ یا غیرقابل قبول
اگر داوری درقضاوت مسابقه بی­کفایت بود ویاعملکردغیرقابل­قبولی داشت ، رئیس داوران منتخب هیئت چتربازی فدراسیون ورزشی ارتش­های جهانCPC  حق دارد او را از هیئت داوران عزل نماید.
3-9 وظایف داوران
1-3-9 رئیس داوران
A– کلیات
رئیس داوران باید به همه اشکال مدیریت ورهبری وبه تمام جنبه­های مسابقات بین­المللی کاملا آشنا باشد وریاست هیئت داوران را سرپرستی کند.
B– تقسیم وظائف
رئیس داوران وظائف را میان اعضاء هیئت داوران تقسیم می­نماید و نحوه انجام کار را برای آنها شرح می­دهد.
C– نقشه تقسیم­بندی زمین
رئیس داوران نقشه تقسیم­بندی زمین را تهیه و به­ عوامل اجرایی می­دهد .
D– جلسه داوران
هرزمانی که رئیس داوران تشخیص داد هیئت داوران اقدام به برگزاری جلسه می­نماید.ممکن است این جلسه توسط داور مسابقه EJ  مربوطهفقط برای یک مسابقه اجراء گردد.
به­جز دستیار رئیس داوران  CJ هر داور حاضر در جلسه حق یک رای را دارد. تصمیم­گیری با برتری ساده رای تمامی داوران شرکت­کننده در جلسه انجام خواهد شد. در صورت تساوی آرا، رئیس داوران نهایی را صادر خواهد کرد.
E– بررسی نحوه اجرای قوانین
در مدت انجام مسابقه رئیس داوران از انجام مسابقه برابر مقررات اطمینان حاصل خواهد کرد.
F– انجام کار با داوران
اگرانجام وظیفه رئیس داوران اجازه دهد ممکن است او قسمتی از وظائف داوران را از آنان سلب نماید.
G– نتایج وامتیازات
رئیس داوران مجموعه امتیازات ثبت شده در برگه امتیازات را جهت اطمینان از انتشارسریع آن برای مشخص شدن نتیجه، کنترل می­کند.
H– تحقیق وتائید صلاحیت داوران
رئیس داوران درمورد صلاحیت داوران تحقیق و آن را تائید می­نماید، به این منظور کتاب رکورد (کتابچه ورزشی) او را که از قوانین حاضرپیروی می­کند مورد بررسی قرار می­دهد.
I– تفویض مسئولیت
رئیس داوران می­تواند برخی از وظائف خود را به معاونش تفویض نماید.
J– شک به توانایی­های داور
اگررئیس داوران نسبت به اخذ آزمون توانایی­های داوران، توسط نماینده هیئت چتربازی فدراسیون ورزشی ارتش­های جهاCPCدودل باشد، اویک گزارش برای هیئت چتربازی فدراسیون ورزشی ارتش­های جهانCPC  تهیه می­کند.
 
 
 
2-3-9 دستیاررئیس داوران
A– دریافت بیشتروظائف رئیس داوران
دستیار رئیس داوران بیشتر وظائف رئیس را که به اومحول شده، انجام می­دهد وظایفی شامل حق رای دادن، در زمانی که رئیس حضور نداشته باشد.
B– حضور در منطقه پرش DZ
دستیار رئیس داوران به­همراه داوران مسابقات، چیدمان و سازمان­دهی و آماده­سازی زمین پرش را انجام می­دهند که شامل تغییرات وظائف داوران نیز می­گردد.
C– میزان کارایی تجهیزات
دستیار رئیس داوران به­همراه عوامل برگزارکنندگان مسابقه شخصا از صحت عملکرد تجهیزات داوری اطمینان حاصل می­کند.َ
3-3-9 داور مسابقه
A– کلیات
داور مسابقات مسئولیت راهنمایی فنی داورانی که جهت داوری مسابقه تعیین شده­اند را برعهده دارد.
B– توجیه داوران
داور مسابقه، داوران منتخب مسابقه را در مورد جزئیات وظائف­شان توجیه خواهند نمود.
C– وقفه و قطع مسابقات
داور مسابقات با همفکری وهمکاری رئیس داوران، مسئولیت وقفه و قطع نمودن مسابقات را دارد.
D– جابه­جایی برگه­های امتیاز
داور مسابقات مسئولیت جابه­جایی سریع برگه­های امتیازبه بخش امتیازرا دارد.
4-3-9 داوران
A– کتابچه رکورد ورزشی
داوران می­توانند کتابچه رکورد ورزشی خود را به رئیس داورانCJ  عرضه کنند.
 
B– انجام وظائف داوری
داوران وظائف داوری خود را با هدایت رئیس داوران و داورمسابقات انجام می­دهند.
C– تامین وآماده­سازی اطلاعات
داوران نتایج واطلاعات بازی­ها در اختیارهرکسی نمی­گذارند،مگر آن شخص داور باشد. در هیئت داوران اغلب در مورد چگونگی یک تصمیم­­گیری اطلاعاتی داده نمی­شود(خصوصا سهم رای داور مسابقهEJ در تصمیمات).
D– ارتباط میان داوران
هیچ ارتباطی از هرنوع در میان داوران وجود ندارد مگر تمام داوران کاملا ارزیابی خود را از پرش انجام داده باشند.
E– داوران وداور تمرینات باید برای افراد استفاده از یک کرنومتر بی­صدای کامپوتری با دقت1000/1 ثانیه وبا قابلیت ضبط وحفظ حداقل75 مرحله راتدارک ببینند(زمان­سنج).
4-9 ویژگی داوران هیئت ورزشی ارتش­های جهان CISM
1-4-9 ارزیابی داوطلبان داوری
هر شخصی کهداوطلب داوری در مسابقات است باید در امتحاناتی که توسطهیئت چتربازی فدراسیون ورزشی ارتش­های جهانCPC  در مدتانجام مسابقات چتربازی ارتش­های جهانWMPC و یا توسط داورانهیئت ورزشی ارتش­های جهان CISM به­عمل می­آید موفق شود. او باید مطابق استاندارد قاعده 5-9 ارزیابی را به­انجام برساند.
2-4-9 زبان و طرز تکلم
داوطلبین داوری،بایدزبان انگلیسی را رسا وفصیح به­شکلی که بتوانند با شرکت در تمام مذاکرات هیئت داوران رهنمودها را کاملا درک نموده و درمورد همه­ی جنبه­های ورزش چتربازی به­قدر کافی بحث نمایند، صحبت کنند. اگر او نتواند انگلیسی صحبت کند ممکن است فقط برای مسابقات ناحیه­ای واجد شرایطباشد.
3-4-9 روند اعتباروارزشمندی
برای حفظ روند اعتباروارزشمندی گروه مشخص، داور باید شرایط زیر را انجام دهد :
A– فرود در رشته دقت
حداقل انجام داوری در یک مسابقه ملی و انجام یک داوری و ارزیابی رضایت­بخش درمسابقاتی که با قوانین هیئت ورزشی ارتش­های جهان CISM در دوسال گذشته انجام شده(به بخش5-9 مراجعه شود).
 
B–روش وشکل­سازی شیرجه
داور باید یک ارزیابی و داوری رضایت­بخش در مسابقاتی­که با قوانین هیئت چتربازی فدراسیون ورزشی ارتش­های جهانCPC  در مدتانجام مسابقات چتربازی ارتش­های جهانWMPC و یا توسط داوران هیأت ورزشی ارتش­های جهان CISM به­عمل می­آید، در دوسال گذشته انجام داده باشد(به­بخش5-9 مراجعه شود).
4-4-9 بازشناسی صلاحیت توسط هیأت بین المللی ورزش­های هوایی FAI
مجموعه قوانین ورزشی – بخش5 – فصل2-6 (4) هیأت بین­المللی چتربازیIPC که زیرمجموعه هیأت بین المللی ورزش­های هوایی FAI است در مورد بازشناسی صلاحیت داوران بین­المللی هیأت ورزشی ارتش­های جهان CISMمی­گوید: برای گروه رشته سقوط آزاد ودقت، داوران بین­المللی فعلی هیأت ورزشی ارتش­های جهان CISMباید تمام تجهیزات مورد لزوم هواشناسی موجود درفهرست هیأت بین­المللی چتربازی IPCرا داشته و ممکن است نام داوران چتربازی هیأت بین المللی ورزش­های هوایی FAI و NACدرفهرست کاندیدها2-6(2) قرار بگیرد.
5-9 داوران: میزان شایستگی
1-5-9 فهم قوانین
ارزیابی داوران فهم تمام زمینه­های قوانین چتربازی هیأت ورزشی ارتش­های جهان CISM را در برخواهد گرفت .
2-5-9 ارزیابی در روش پرش وطراحی شیرجهFS
ارزیابی در روش پرش وطراحی شیرجهFSبا استفاده از نوارهای تصویری ضبط شده انجام می­شود. تصویب امتیاز برای پرش­ها باید بعد ازمذاکره­یداوران باتجربه­که توسطهیأت چتربازی فدراسیون ورزشی ارتش­های جهانCPC  انجام می­شود تصویب گردد. تصویب امتیاز بارای قاطع داوران انجام می­گیرد. به عنوان مثال ممکن است درمسابقه روش پرشSTYLE  یک طرح امتیاز صفر بگیرد. ممکن استهمان مورد درطراحی شیرجه درست یا اشتباه باشد خواهد بود هردوحالت ارزیابی قابل قبول خواهد بود این بستگی به اختصاص امتیاز به انجام طراحی ویا انجام تفرقه چتربازان دارد. درتصویب امتیاز، نظر داوران هم­سنجی نمی­شود ارزیابی یک داورممکن است با نتایج رسمی تفاوت داشته باشد.
3-5-9 ارزیابی رضایت­بخش در انواع زمینه­ها
A– قوانین
داور باید به 90% سوالات پاسخ صحیح دهد.
 
 
B– روش پرشSTYLE  وطراحی شیرجهFS
ارزیابی با حداقل پنجاه پرش انجام می­شود. موافقت با حداقل، 90% از امتیازدهی­ها باید با تائید آن نمره، و در طراحی شیرجهFS   50% از کل تخلفاتباید با تائید نمره آن باشد(ممکن است 100% تمام امتیازدهی­ها که موافقت می­شود برای 30 روش پرش STYLEانجام گیرد :450 امتیاز برای تمام طراحی­های30 روش پرش STYLE.
10 – ثبت امتیاز وجوایزهیأت ورزشی ارتش­های جهان CISM
1-10 شروط عمومی
اگر شرایطی موجود بود که بتوان در پایان مسابقه یک ثبت امتیاز جدید برای رشته دقت به­جا گذاشت، تیم ویا شخص به پرش برای ثبت یک امتیاز جدید ادامه خواهند داد( با لحاظ کردن محدودیت­های ذکر شده در فصل4-3).
2-10 رشته دقت انفرادی
انجام ثبت امتیازدر رشته دقت انفرادی شامل تعدادی فرود­متوالی روی امتیاز 0 سانتی­متر بعلاوه (+) هدف خواهد بود.
3-10 دقت تیمی
انجام ثبت امتیازدر رشته دقت تیمی شامل تعدادی فرود­ متوالی تیم (شامل 5 چترباز) روی امتیاز0 سانتی­متر بعلاوه (+) هدف خواهد بود.
4-10 روش پرش STYLE
ثبت امتیازدرروش پرش STYLE  بستگی به زمانانجام یک برنامه دارد. برای این منظورفقط پرش­های مسابقه درنظر گرفته خواهد شد.
5-10 طراحی شیرجه
ثبت امتیاز برای طراحی شیرجه، بستگی انجام تعدادی از آن به صورت متوالی وطولانی وطراحی کامل آن باتوجه به قوانین خواهد بود.برای این منظورفقط پرش­های مسابقه درنظر گرفته خواهد شد.
6-10 جایزه ماندگار و نشان افتخار پوتیر POTTIER
جایزه(گلدان) ماندگار و نشان افتخارپوتیرPOTTIER  مدال­های ژنرال فرانسیس پوتیر فرانسوی است. این فعالیت با حمایت هیأت ورزشی ارتش­های جهان CISMو خود چتربازانجام می­گردد، پوتیرPOTTIERدرسال1964 یکی از اولین بنیان­گذارانمسابقات چتربازی ارتش­های جهانWMPC در شهرپائو PAU فرانسه بوده.
این جایزه،به بهترین چترباز مرد یا زنی که بعد ازاتمام چند راند ودور در هر دونوع مسابقه روش پرش STYLE  و طراحی شیرجه SFدررشته دقت انفرادی رتبه اول را احراز نمایند تعلق می­گیرد.در زمان تساوی،فصل B 4-5 اجرا می­شود.
7-10 نظارت بر دوپینگ
اگربعد ازآزمایشات ضد دوپینگ رکورد وثبت امتیاز انجام گیرد، وبه هر دلیل نتیجه آزمایش چتربازان منفی شد ، رکورد وثبت امتیاز آن چترباز قابل قبول اعلام می­شود.
11– پیوست­ها وضمائم                  
1-11 – برگه امتیازبندی روش پرش STYLE
این برگه فقط مورد نیاز داور ارزیاب است و مورد نیاز چترباز نیست.
 2-11 طراحی شیرجه
1-2-11 شکل­سازی تصادفی
 
 
 
 
2-2-11 قالب­ها
 
 
3-2-11 بیان نمادها
دلالت بر هدایت چرخش توسط زیر گروه
دلالت برچرخش توسط زیر گروه درهر دو سمت
 
تصویری واضح از منظور زیر گروه
 
 
یک سمت  بدن زنجیرواربه بدن چتربازدیگر متصل شده که  این امرنیازمند گرفتن بازو وپای شخص دیگر است
قسمت­هایی که باید گرفته شود
 
بازو
 
پا
 
4-2-11برگه­های امتیازبندی طراحی شیرجه
 3-11 فرم­ها
فرم موافقت غیر رسمی -1-3-11
فرم مجوز ورود به مسابقات نهایی 2-3-11
فرم ترکیب ماموریت 3-3-11
مسئولیت رئیس 4-3-11
 4-11 اعضای هیأت چتربازی فدراسیون ورزشی ارتش­های جهانCPC
فهرست اعضایهیأت چتربازی فدراسیون ورزشی ارتش­های جهان CPC به­همراه نوع وظیفه، نشانی و شماره تلفن آنها دراساسنامه­ای که توسطهیأت چتربازی فدراسیون ورزشی ارتش­های جهان CPC انتشار یافته ومی­توان آنرا درسایت  WWW.cism – milsport.orgیافت.
5-11 فیلم­های ضبط شده چتربازی هیأت ورزشی ارتش­های جهان CISM
فهرستفیلم­های ضبط شده چتربازی هیأت ورزشی ارتش­های جهان CISM دراساسنامه­ای که توسطهیأت چتربازی فدراسیون ورزشی ارتش­های جهان CPC انتشار یافته ومی­توان آنرا درسایت  WWW.cism – milsport.orgیافت.
6-11 نتایج مسابقاتهیأت ورزشی ارتش­های جهان CISM
فهرست نتایج رسمی مسابقات چتربازی ارتش­های جهان که قبلا انجام شده را می­توان در سایتWWW.cism – milsport.orgیافت.
 
 
 
 
 
شناسنامه


کدخبر: ۵۳۰۶
تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۳     ساعت: ۴ : ۴۰
امتیاز به این خبر:
  • 5
سرویس: اختصاصی       زیرسرویس: نقد و بررسی
انتشار:
ارسال نظر


نام :*
ایمیل:
نظر :*
ارسال
نظرات


نبي پور

سلام . خسته نباشيد. لطفا در صورت امکان براي تمامي کلمات انگليسي هم معادل فارسي در نظر بگيريد.
ممنون و متشکر از تلاشها و زحمات شما.
با تقديم شايسته ترين احترامات .................

۰
۰
کاظمي نژاد

سلام خيلي عالي بود ممنون و باتشکر

۳
۰
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه خبری متعلق به سرزمین ارتباطات میباشد.
  • ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۱ تير
  • ٩ ذو القعده ١٤٣٩
  • Jul 22 2018