132158 عناوین روزنامه / فال روزانه - پنجشنبه 16 دی ۹۵ <div class="path">&nbsp;</div><p><img title="روزنامه تعادل" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/taadolnewspaper201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه تعادل</p><p><img title="روزنامه پیام آشنا" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/payamdaily201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه پیام آشنا</p><p><img title="روزنامه ابتکار" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/ebtekarnews201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه ابتکار</p><p><img title="روزنامه اخبار صنعت" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/akhbaresanat201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه اخبار صنعت</p><p><img title="روزنامه iran-daily" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/iran-daily201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه iran-daily</p><p><img title="روزنامه جوان " src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/javanonline201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه جوان</p><p><img title="روزنامه امید ایرانیان" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/omidiraniannewspaper201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه امید ایرانیان</p><p><img title="روزنامه بهار" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/bahardaily201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه بهار</p><p><img title="روزنامه زندگی سالم" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/khorasannewszend201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه زندگی سالم</p><p><img title="روزنامه جمهوری اسلامی" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/jomhourieslami201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه جمهوری اسلامی</p><p><img title="روزنامه اعتماد" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/etemadnewspaper201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه اعتماد</p><p><img title="روزنامه فرهیختگان" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/farheekhtegan201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه فرهیختگان</p><p><img title="روزنامه ارک" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/rooznameark201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه ارک</p><p><img title="روزنامه جهان اقتصاد" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/jahaneghtesad201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه جهان اقتصاد</p><p><img title="روزنامه خراسان ورزشی" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/khorasannewsv201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه خراسان ورزشی</p><p><img title="روزنامه کاینات" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/kaenat20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه کاینات</p><p><img title="روزنامه خراسان رضوی" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/khorasannewsr201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه خراسان رضوی</p><p><img title="روزنامه سایه" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/sayeh-news201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه سایه</p><p><img title="روزنامه حراسان شمالی" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/khorasannewssh201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه حراسان شمالی</p><p><img title="روزنامه عصر اقتصاد" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/asre-eghtesad201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه عصر اقتصاد</p><p><img title="روزنامه شرق" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/sharghdaily201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه شرق</p><p><img title="روزنامه عصر رسانه" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/asrerasaneh201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه عصر رسانه</p><p><img title="روزنامه شهروند" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/shahrvand-newspaper201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه شهروند</p><p><img title="روزنامه سیاست روز" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/siasatrooz201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه سیاست روز</p><p><img title="روزنامه ایران" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/iran-newspaper201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه ایران</p><p><img title="روزنامه تفاهم" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/tafahomnews201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه تفاهم</p><p><img title="روزنامه خراسان جنوبی" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/khorasannewsj201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه خراسان جنوبی</p><p><img title="روزنامه آفتاب یزد" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/aftabeyazd201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه آفتاب یزد</p><p><img title="روزنامه امتیاز" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/emtiazdaily201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه امتیاز</p><p><img title="روزنامه کارو کارگر" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/karvakargar201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه کارو کارگر</p><p><img title="روزنامه آرمان" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/armandaily201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه آرمان</p><p><img title="روزنامه کیهان" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/kayhan201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه کیهان</p><p><img title="روزنامه خراسان سیستان بلوچستان" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/khorasannewssis201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه خراسان سیستان بلوچستان</p><p><img title="روزنامه keyhan" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/kayhanen201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه keyhan</p><p><img title="روزنامه 19 دی" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/19dey201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه 19 دی</p><p><img title="روزنامه رسالت" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/resalat-news201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه رسالت</p><p><img title="روزنامه عصرایرانیان" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/asre-iranian201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه عصرایرانیان</p><p><img title="روزنامه جهان صنعت" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/jahanesanat201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه جهان صنعت</p><p><img title="روزنامه خراسان" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/khorasannews201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه خراسان</p><p><img title="روزنامه سپید" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/sepidonline201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه سپید</p><p><img title="روزنامه شروع" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/shoroonline201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه شروع</p><p><img title="روزنامه tehrantimes" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/tehrantimes201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه tehrantimes</p><p><img title="روزنامه وطن امروز" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/vatanemrooz201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه وطن امروز</p><p><img title="روزنامه اصفهان زیبا" src="http://cdn64.akairan.com/files/rozname/20170105/isfahanziba201715-2444.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه اصفهان زیبا</p><p><img title="روزنامه صبح نو" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/sobhno20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه صبح نو</p><p><img title="روزنامه پیروزی" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/piroozi20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه پیروزی</p><p><img title="روزنامه جام جم" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/jamejam20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه جام جم</p><p><img title="روزنامه هفت صبح" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/7sobh20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه هفت صبح</p><p><img title="روزنامه آفتاب یزد" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/aftabyazd20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه آفتاب یزد</p><p><img title="روزنامه آفرینش" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/afarinesh20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه آفرینش</p><p><img title="روزنامه ابرار" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/abrarnews20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه ابرار</p><p><img title="روزنامه افکار" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/afkar20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه افکار</p><p><img title="روزنامه امین" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/amin20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه امین</p><p><img title="روزنامه بشارت نو" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/basharat20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه بشارت نو</p><p><img title="روزنامه پیام زمان" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/payamzaman20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه پیام زمان</p><p><img title="روزنامه راه مردم" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/rahemardom20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه راه مردم</p><p><img title="روزنامه رویش ملت" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/royeshmelat20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه رویش ملت</p><p><img title="روزنامه ستاره صبح" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/setaresobh20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه ستاره صبح</p><p><img title="روزنامه شاخه سبز" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/shakhesabz20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه شاخه سبز</p><p><img title="روزنامه صاحب قلم" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/sahebgalam20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه صاحب قلم</p><p><img title="روزنامه صدای اصلاحات" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/sedayeeslahat20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه صدای اصلاحات</p><p><img title="روزنامه عصر آزادی" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/asreazadi20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه عصر آزادی</p><p><img title="روزنامه عصررسانه" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/asreresane20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه عصررسانه</p><p><img title="روزنامه قدس" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/qods20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه قدس</p><p><img title="روزنامه کار و کارگر" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/karokargar20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه کار و کارگر</p><p><img title="روزنامه کلید" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/klid20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه کلید</p><p><img title="روزنامه نسل فردا" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/naslefarda20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه نسل فردا</p><p><img title="روزنامه نوآوران" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/noavaran20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه نوآوران</p><p><img title="روزنامه وقایع اتفاقیه" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/tafahom20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه وقایع اتفاقیه</p><p><img title="روزنامه همدلی" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/hamdesli20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه همدلی</p><p><img title="روزنامه دنیای اقتصاد" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/donyayeegtesad20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه دنیای اقتصاد</p><p><img title="روزنامه دنیای خودرو" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/donyayekhodro20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه دنیای خودرو</p><p><img title="روزنامه فرصت امروز" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/forsat-emrooz20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه فرصت امروز</p><p><img title="روزنامه آسیا" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/asia20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه آسیا</p><p><img title="روزنامه ابرار اقتصادی" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/abrarnewse20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه ابرار اقتصادی</p><p><img title="روزنامه اقتصاد پویا" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/egtesad-pouya20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه اقتصاد پویا</p><p><img title="روزنامه فناوران" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/fanavaran20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه فناوران</p><p><img title="روزنامه کسب و کار" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/kasbokar20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه کسب و کار</p><p><img title="روزنامه مناقصه مزایده" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/monagesemozayede20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه مناقصه مزایده</p><p><img title="روزنامه گل" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/gol20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه گل</p><p><img title="روزنامه نود" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/90tv20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه نود</p><p><img title="روزنامه ابرار ورزشی" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/abrarnewsv20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه ابرار ورزشی</p><p><img title="روزنامه استقلال جوان" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/esteglal-javan20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه استقلال جوان</p><p><img title="روزنامه ایران ورزشی" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/iran-varzeshi20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه ایران ورزشی</p><p><img title="روزنامه اسرار" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/asrar20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه اسرار</p><p><img title="روزنامه شوت ورزشی" src="http://www.akairan.com/havades-akhbar/roznamepic/shootnewspaper20170105.jpg" style="max-width: 100%" alt="" />روزنامه شوت ورزشی</p><p style="text-align: center"><strong>فال روزانه - فال امروز شما پنجشنبه 16 دی 95</strong></p><p style="text-align: center"><strong>فال روزانه به همراه فال حافظ با تعبیر فال حافظ</strong></p><p style="text-align: center"><img title="فال روزانه، فال تولد، فال امروز، فال روزانه حافظ، طالع بینی روزانه" alt="فال روزانه,فال,فال تصویری" src="http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/20158102050531a.gif" /></p><p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000">فال روزانه متولدین فروردین:</span></p><p style="text-align: center">امروز برایتان راحت تر است که در مورد احساسهایتان صحبت کنید، اما این بدین معنی نیست که دیگران هم به چیزهایی که شما می گویید علاقه نشان خواهند داد. شما خیلی سخت گیر و دقیق هستید و وقتی خواسته های احساسی شما وارد قلمرو نا آشنایی می شوند، این اتفاق می تواند برای یکی از کسانی که به شما نزدیک است تهدید آمیز باشد. نیازی نیست که هر رازی را پیش خود نگه دارید، اما آگاهی داشتن نسبت به شیوه بیان خود می تواند یک گفتگوی سخت و پیچیده را ملایم تر کند.</p><p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff">کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست***در رهگذر کیست که دامی ز بلا نیست</span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff">چون چشم تو دل می&zwnj;برد از گوشه نشینان***همراه تو بودن گنه از جانب ما نیست </span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>تعبیر:</strong></span> او تو را خیلی دوست دارد و تا زمان مرگ فراموشت نخواهد کرد ولی خود را در مقابلش کوچک نکن. تو هم به او فکر می کنی. مصلحت در این است که یار عشق خود را بروز ندهد و همه چیز را با شوز دل تحمل کند تا تو هم در مراحل عشق به پای او برسی.</p><p style="text-align: center"><img title="فال روزانه، فال تولد، فال امروز، فال روزانه حافظ، طالع بینی روزانه" alt="فال روزانه,فال,فال تصویری" src="http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/20158102050531a.gif" /></p><p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000">فال روزانه متولدین اردیبهشت:</span></p><p style="text-align: center">تمام چیزهای خوب و جالب در حال تمام شدن هستند!! حالا مهمانی به پایان رسیده و شما باید در مورد کاری که پیش رویتان دارید جدی باشید. اگر تا حالا از مسائل غیر قابل اجتناب شانه خالی کردید، امروز پنجره&zwnj;های طفره رفتن به طرز دردناکی روی انگشت&zwnj;های شما بسته می&zwnj;شود!! دیگر زمان عذر و بهانه آوردن به سر رسیده است. از حرف زدن دست بکشید و بدون به تاخیر انداختن کارتان را شروع کنید.</p><p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff">اگر چه عرض هنر پیش یار بی&zwnj;ادبیست***زبان خموش ولیکن دهان پر از عربیست</span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff">پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن***بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبیست </span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>تعبیر:</strong></span>از در آشتی درآی، وگرنه ایام جوانیت خراب می شود. کاری نکن که در زمان پیری افسوس جوانی را بخوری. در همه حال به خدا پناه ببر. مواظب باش در راهی که قدم گذاشته ای به خطا نروی. به هشدار پیران گوش کن. فریب ظواهر را نخور و فقط بنده ی خداوند باش.</p><p style="text-align: center"><img title="فال روزانه، فال تولد، فال امروز، فال روزانه حافظ، طالع بینی روزانه" alt="فال روزانه,فال,فال تصویری" src="http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/20158102050531a.gif" /></p><p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000">فال روزانه متولدین خرداد:</span></p><p style="text-align: center">امروز ممکن است شما حرف&zwnj;های زیادی برای گفتن داشته باشید، اما که نمی&zwnj;دانید باید از کجا شروع کنید. متاسفانه، شما ممکن است دیگران را با احساسات شتاب زده که اشتباه هم هستند به دردسر بیندازید. این به خاطر این است که شما آنقدر سریع واکنش نشان می&zwnj;دهید که دوستان و افراد خانواده تان نمی&zwnj;دانند در سر شما چه می&zwnj;گذرد. چند لحظه جایی بنشینید و چند بارنفس عمیق بکشید و به این ترتیب خود را آرام کنید. اجازه دهید قبل از اینکه دهان تان را برای شکوه و شکایت بگشایید، احساسات تان خود به خود ناپدید شوند.</p><p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff">آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است***یا رب این تاثیر دولت در کدامین کوکب است</span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff">تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد***هر دلی از حلقه&zwnj;ای در ذکر یارب یارب است </span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>تعبیر:</strong></span>به سهولت و راحتی به مقام و مادیات نخواهی رسید. همه چیزت باید در حد کمال باشد. باطن خوب، کار حلال، هوشیاری و تقوی، در این صورت است که به هدف خواهی رسید و به هر مقام و منزلتی که رسیدی سر تعظیم در برابر خداوند فرود آر وگرنه باز همه چیز را از دست خواهی داد.</p><p style="text-align: center"><img title="فال روزانه، فال تولد، فال امروز، فال روزانه حافظ، طالع بینی روزانه" alt="فال روزانه,فال,فال تصویری" src="http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/20158102050531a.gif" /></p><p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000">فال روزانه متولدین تیر:</span></p><p style="text-align: center">حتی اگر شما اطمینان خیلی زیادی به خودتان داشته باشید، خیلی سخت است که حدس بزنید دیگران چه واکنشی نسبت به کار شما دارند. ممکن است که شما آمادگی انجام دادن عملکردی احساسی بر روی موضوعی که در حال پیشرفت است داشته باشید. حالا که شما شروع به فعالیت کرده اید، با وجود اینکه توانسته اید تا حدی که دوست داشتید مؤثر واقع شوید، ولی نمی توانید در مورد آن صحبت کنید. اگر دیگران نمی خواهند از شما حمایت کنند نگران نشوید، قدری طول می کشد تا بتوانید اثرات کارهایی را که انجام داده اید را ببینید.</p><p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff">دل سراپرده محبت اوست***دیده آیینه دار طلعت اوست</span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff">من که سر درنیاورم به دو کون***گردنم زیر بار منت اوست </span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>تعبیر:</strong></span>اگر در عشق شکست خورده ای تقصیرکسی نیست و افسوس خوردن بی فایده است و از دست کسی کاری بر نمی آید. همت کن، از جای برخیز و کارهای گذشته را جبران کن انشاالله که موفق می شوی. دنیا به آخر نرسیده است باز هم وقت برای پیمان بستن و دولت زیاد داری.</p><p style="text-align: center"><img title="فال روزانه، فال تولد، فال امروز، فال روزانه حافظ، طالع بینی روزانه" alt="فال روزانه,فال,فال تصویری" src="http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/20158102050531a.gif" /></p><p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000">فال روزانه متولدین مرداد:</span></p><p style="text-align: center">ممکن است امروز دوستان تان از شما ناامید شوند اما نیازی نیست که اوضاع را غیر از آن چیزی که هست کنید. در نهایت رفتار غیرمعمول آنهاست که شما را سرگرم و حتی هیجان زده می&zwnj;کند بنابراین نیازی نیست که مانع آنها شوید. سلاح امروز شما این است که به طور کلی همه را قبول دارید. اجازه دهید تا تکروی هر کس کاهش یابد و پلکانی شود برای تعاون و همکاری همه با هم!</p><p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff">دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست***گفت با ما منشین کز تو سلامت برخاست</span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff">که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست***که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست </span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>تعبیر:</strong></span>پل های پشت سر خود را خراب نکن. سرت را بالا بگیر. همنوز رموز زندگی را نمی دانی. ستاره ی دولت و اقبال تو چون ناهید درخشان است. پیشنهاد خود را مطرح کن و دل به دریا بزن. زمانی پیروز می شوی که خودت مشکلاتت را حل کنی و به امید دیگران ننشینی.</p><p style="text-align: center"><img title="فال روزانه، فال تولد، فال امروز، فال روزانه حافظ، طالع بینی روزانه" alt="فال روزانه,فال,فال تصویری" src="http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/20158102050531a.gif" /></p><p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000">فال روزانه متولدین شهریور:</span></p><p style="text-align: center">اگر شما به طور طبیعی خلاق هستی، زمان مناسبی است برای اینکه هنرت را نشان دهی، زیرا که با کار کردن می&zwnj;توانی عمیق&zwnj;ترین احساساتت را بیان کنی. اما باید با استعداد و دانشی که داری عمل کنی. آنچه که تا به حال به دست آورده&zwnj;ای نتیجه استفاده درست از استعدادهایت بوده است.</p><p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff">مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست***تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست</span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff">واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس***طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست </span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>تعبیر:</strong></span>خبر خوشی را می شنوی که به خاطرش انتظار کشیده ای و روز به روز کارت بهتر می شود. اما تعلقات تو نیز بیشتر می شود. مواظب صفای باطن خویش باش تا جدا شدن از دنیا برایت راحت باشد. خوشی خود را با دیگران تقسیم کن تا همیشه سبک بال و آسوده خاطر باشی.</p><p style="text-align: center"><img title="فال روزانه، فال تولد، فال امروز، فال روزانه حافظ، طالع بینی روزانه" alt="فال روزانه,فال,فال تصویری" src="http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/20158102050531a.gif" /></p><p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000">فال روزانه متولدین مهر:</span></p><p style="text-align: center">امروز در حالیکه برای دلسوزی و غمخواری کردن به حال خودتان آرزوهایتان را متعادل می&zwnj;کنید (البته اگر همکارانتان کارشان را انجام ندهند)، از نظر عاطفی احساس ناهماهنگی می&zwnj;کنید. خود برتر و تکامل یافته شما دوست دارد دیگران را تشویق کند که تا جایی که از دستشان برمی&zwnj;آید با همدیگر همکاری کنند. اما شما راه&zwnj;های موثرتری برای انجام دادن یک وظیفه می&zwnj;بینید و می&zwnj;خواهید مثل یک فرمانده ارتش که انتظار دارد دستوراتش فی الفور اجرا شوند آن را با فریاد و داد زدن عنوان می&zwnj;کند عمل کنید!! یادتان باشد که شما نمی&zwnj;توانید بر افراد دیگر کنترل داشته باشید؛ اما امروز می&zwnj;توانید با تغییر دادن انتظارات&zwnj;تان به رضایت برسید.</p><p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff">ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما***آب روی خوبی از چاه زنخدان شما</span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff">عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده***بازگردد یا برآید چیست فرمان شما </span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>تعبیر:</strong></span> درد دل تو و فریادها و آه های جگر سوزت درمان ندارد. هر چند که تقوی پیشه کرده ای و دل و دین را یکجا پای وصل گذاشته ای. هر چه می کشی از آشنایان است حاضری حتی برای رسیدن به وصال یار جانت را هم فدا کنی. با گریه و زاری نیز مشکلت حل نمی شود.</p><p style="text-align: center"><img title="فال روزانه، فال تولد، فال امروز، فال روزانه حافظ، طالع بینی روزانه" alt="فال روزانه,فال,فال تصویری" src="http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/20158102050531a.gif" /></p><p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000">فال روزانه متولدین آبان:</span></p><p style="text-align: center">درحالیکه شما در زندگی تان یشرفت می&zwnj;کنید، سیاره بخت شما یعنی کیوان نیز دست به کار شده و نمی&zwnj;گذارد تمرکزتان را از دست بدهید! کیوان وقتی که بهتان نشان می&zwnj;دهد چگونه از انجام دادن کارهای احمقانه دوری کنید دوستتان می&zwnj;شود!! با این حال امروز بهرام مدعی شما را تشویق می&zwnj;کند که ریسک کنید. هرقدر که تلاش کنید به عمق این مشکل بروید، مشکلتان پیچیده تر می&zwnj;شود. حتی اگر به خودتان هم اطمینان داشته باشید، وقتی که برنامه&zwnj;هایتان را عملی می&zwnj;کنید، شاید روش&zwnj;هایی که در ذهنتان داشتید درست از آب درنیاید. اجازه دهید این نیازهای گذری و سریع فرو بنشینند؛ شما بیشتر از آنچه فکر می&zwnj;کردید زمان دارید.</p><p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff">ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت***و ای مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت</span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff">خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز***کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت </span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>تعبیر:</strong></span>تو مقبول درگاه خداوندی و رحمت او شامل حالت می باشد. دولت و عزت نصیب تو شده و به لطف خداوند است که به ثروت می رسی. کاری را که می خواهی انجام بدهی بسیار سودمند است اما مواظب باش، خدا را فراموش نکنی که هر چه داری از اوست. همه در مقابلت هیچ اند پس از قدرت خود بصورت تازیانه استفاده نکن.</p><p style="text-align: center"><img title="فال روزانه، فال تولد، فال امروز، فال روزانه حافظ، طالع بینی روزانه" alt="فال روزانه,فال,فال تصویری" src="http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/20158102050531a.gif" /></p><p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000">فال روزانه متولدین آذر:</span></p><p style="text-align: center">ورود ماه به نشان شما ممکن است اختلافاتی را که بین شما و دوست تان یا شریک تان بوده را آشکار کند. اول شما ممکن است فکر کنید که هر دو شما یک چیزی را می گویید، اما درگیری و کشمکش ها افزایش می یابد و حتی می تواند به درگیری کاملا آشکار تبدیل شود. اکنون روی این اختلاف تمرکز نکنید، در عوض، برای پیدا کردن یک زمینه عادی تلاش کنید. می توانید از این درگیری های عاطفی با اجتناب کردن از بحث و جدل های بی فایده و غیر ضروری جلوگیری کنید. یکی دو روزی صبر کنید بعد، سعی کنید دلیل این بحث ها را پیدا کنید.</p><p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff">بنال بلبل اگر با منت سر یاریست***که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست</span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff">در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست***چه جای دم زدن نافه&zwnj;های تاتاریست </span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>تعبیر:</strong></span>از حرف سنجیده و درست ناراحت نشو. بدان که مصلحتتورا می خواهند هر چند که فکر کنی کسی درکت نمی کند. کاری را که اصرار به انجام آن داری عاقبت خوشی ندارد. در افکارت تجدید نظر کن. مشورت با اهل فن به تو کمک می کند، خر در کنار صبرنیازهای تو را نیز برطرف می سازد.</p><p style="text-align: center"><img title="فال روزانه، فال تولد، فال امروز، فال روزانه حافظ، طالع بینی روزانه" alt="فال روزانه,فال,فال تصویری" src="http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/20158102050531a.gif" /></p><p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000">فال روزانه متولدین دی:</span></p><p style="text-align: center">ممکن است شما دوست داشته باشید که رویه خود را تغییر داده و از زندگی&zwnj;تان لذت ببرید، اما به نظر می&zwnj;رسد دیگران نسبت به شما تصور دیگری در ذهن دارند. اگرچه شما باید سعی کنید که با توجه به برنامه&zwnj;هایتان پیش بروید، اما اگر به نقطه&zwnj;ای رسیدید که فکر کردید نباید تا اینجا پیش روی می&zwnj;کردید نگرانی به خود راه ندهید. فقط چند نفس عمیق کشیده و مرزهایی را که برای خودتان تعیین کرده&zwnj;اید را به دیگران نیز بگویید تا از راهی که شما برگزیده&zwnj;اید متعجب نشوند.</p><p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff">آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست***وز بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست</span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff">شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست***و افغان ز نظربازان برخاست چو او بنشست </span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>تعبیر:</strong></span> درد دل تو و فریادها و آه های جگر سوزت درمان ندارد. هر چند که تقوی پیشه کرده ای و دل و دین را یکجا پای وصل گذاشته ای. هر چه می کشی از آشنایان است حاضری حتی برای رسیدن به وصال یار جانت را هم فدا کنی. با گریه و زاری نیز مشکلت حل نمی شود.</p><p style="text-align: center"><img title="فال روزانه، فال تولد، فال امروز، فال روزانه حافظ، طالع بینی روزانه" alt="فال روزانه,فال,فال تصویری" src="http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/20158102050531a.gif" /></p><p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000">فال روزانه متولدین بهمن:</span></p><p style="text-align: center">امروز ممکن است نسبت به دیگران اوقات دشوارتری را تجربه کنید چرا که شما افکار و احساسات تان را فقط برای خودتان نگه می دارید وآنها را با کسی تقسیم نمی کنید.شاید دلیل این سکوت و درون گرایی شما این باشد که می ترسید مورد قضاوت دیگران قرار بگیرید. به جای اینکه در تجزیه و تحلیل رفتار خود و دیگران غرق شوید و مدام به دنبال این باشید که اعمال خود را نزد دیگران موجه جلوه دهید،حقیقت را افشا کنید. شاید شما با رفتار پرخاشگرانه خود دیگران را متعجب کنید اما می توانید با اینکار نگرانی های تان را تخلیه کند.!</p><p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff">بنال بلبل اگر با منت سر یاریست***که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست</span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff">در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست***چه جای دم زدن نافه&zwnj;های تاتاریست </span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>تعبیر:</strong></span>مشکلاتتان بزودی حل خواهد شد و شما به نیت خودتان خواهید رسید. بعد از تاریکی و غم، روشنایی در انتظار شماست. خودتان را برای کاری که می خواهید انجام دهید آماده سازید. با توکل به حق و راه و رسم دینداری به کام دلتان می رسید. راز خودتان را به کسی نگوئید.</p><p style="text-align: center"><img title="فال روزانه، فال تولد، فال امروز، فال روزانه حافظ، طالع بینی روزانه" alt="فال روزانه,فال,فال تصویری" src="http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/20158102050531a.gif" /></p><p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000">فال روزانه متولدین اسفند:</span></p><p style="text-align: center">اگر شما به خاطر اینکه وارد مرحله جدیدی شده&zwnj;اید و توانایی&zwnj;هایتان دگرگون شده است کمی احساس یأس می&zwnj;کنید، زیاد نگرانی به دلتان راه ندهید. به جای اینکه دوران گذشته را بازسازی کنید و یا اینکه با عجله به سوی آینده حرکت کنید، به لحظه حال توجه کنید. اما تا وقتی که خودتان کاملاً آمادگی ندارید لزومی ندارد که احساسات خود را با دیگران در میان بگذارید.</p><p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff">در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است***صراحی می ناب و سفینه غزل است</span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff">جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است***پیاله گیر که عمر عزیز بی&zwnj;بدل است </span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>تعبیر:</strong></span> آنقدر در حال و هوای یار به وصال فکر کرده ای که زندگی را فراموش کرده و تمام سختی ها را به جان خریده ای. دل . دیده ات را با گریه به تاراج داده دیگر اشکی باقی نمانده است. هر چه مقدر و قسمت باشد همان می شود. امیدت را هیچ وقت از دست نده چون خداوند ارحم و الراحمین است.</p><p style="text-align: center">&nbsp;</p><p style="text-align: center">آکاایران</p>